Integriteitcode

Algemeen

Een eigentijdse woningcorporatie als woningstichting Vaals staat midden in de samenleving. We zijn er door en voor onze klanten, de huurders, en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 
Dat is voor woningstichting Vaals reden om de spelregels, zoals die gelden bij het vervullen van die maatschappelijke functie, aan te scherpen en vast te leggen in een gedragscode. Dat is helder voor ons, maar ook voor de mensen, bedrijven en instanties waar we contacten mee onderhouden. Immers de belangen van onze corporatie zijn het meest gediend bij het baseren van zakelijke beslissingen op zakelijke criteria zonder dat daarbij beïnvloeding door factoren zoals giften en onthaal een rol spelen. De gedragscode geldt voor alle medewerkers, raad van commissarissen, de directie en partijen buiten woningstichting Vaals. We verwachten van zowel de medewerkers van woningstichting Vaals als (externe) partijen die namens ons optreden dat zij zich aan deze gedragscode houden: openheid, transparantie, integriteit daar zijn we allemaal bij gebaat.
  

Geschenken en giften

Woningstichting Vaals, haar directie, raad van commissarissen en haar medewerkers dienen zich aan de regels te houden als het gaat om het accepteren van giften en geschenken, in wat voor vorm dan ook. We verwachten van onze relaties dat deze regels worden gerespecteerd. Het is externe relaties dus niet toegestaan om geschenken en giften te verstrekken. Ook voor uitnodigingen voor lunches en diners sponsoringrelaties gelden heldere regels. Het motto luidt: terughoudendheid!

Medewerkers (of representanten van Woningstichting Vaals) nemen geen geschenken of giften in geld of natura aan. Tot een gift behoort alles van waarde dat ontvangen wordt waarvoor geen specifieke dienst of tegenprestatie verwacht of ontvangen wordt. Woningstichting Vaals aarzelt niet om op te treden tegen bedrijven die zich niet houden aan de spelregels en verbreekt desnoods de zakelijke relatie. Op deze regel gelden slechts twee uitzonderingen. Ten eerste als het giften of geschenken betreffen die aan Woningstichting Vaals worden gedaan in het algemeen belang. Denk aan erfenissen en legaten, en aan geschenken die direct ten goede komen aan de woon- en/of leefomgeving in wijken, buurten en straten waar Woningstichting Vaals bezit heeft of binnen de complexen van Woningstichting Vaals. De directie van Woningstichting Vaals besluit of een dergelijke gift wordt geaccepteerd en of de bestemming acceptabel is. De tweede uitzondering betreft geschenken met een waarde onder de € 50,- en met een alledaags karakter (bos bloemen of een fles wijn). Het is echter verboden om deze zaken aan te nemen van een relatie waarmee op dat moment wordt gesproken of onderhandeld over opdrachtverlening.  

Lunches en diners

Bij uitnodigingen voor lunches en diners geldt een aantal vuistregels. Bekeken wordt of het informele contact noodzakelijk is. De onafhankelijkheid dient gewaarborgd te zijn. Van aangenomen uitnodigingen wordt altijd melding gemaakt bij de direct leidinggevende van de betrokken medewerker. Het is medewerkers toegestaan, uit naam van de onderneming, redelijkerwijs gemaakte kosten in verband met zakelijke besprekingen met derden te betalen. Tevens is het toegestaan dat een medewerker vergaderingen bijwoont waarvan de kosten betaald worden door personen waar de onderneming zaken doet of zaken mee wil gaan doen. Dergelijke kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van vergaderruimtes en maaltijden. Een en ander geldt immer na overleg met de direct leidinggevende.    

Voor de goede orde: Giften en onthaal (kerstpakketten, deelname aan (sport)toernooien, bezoek sportevenementen en concerten, seminars, congressen en beurzen, excursies (binnen- en buitenland) en werkbezoeken, diners etc.) worden met de grootste terughoudendheid behandeld. Alle aanbiedingen aan de raad van commissarissen en personeel dienen gemeld te worden aan de directie alwaar een besluit tot ontvangst/deelname genomen wordt. Alle aanbiedingen aan de directie dienen gemeld te worden aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Aanbiedingen welke gratis of tegen niet-marktconforme prijzen worden aangeboden, worden te allen tijde geweigerd.     

Kerstpakketten en geschenken

Ontvangen of aangeboden persoonlijke geschenken of giften aan raad van commissarissen en personeel, worden gemeld aan de directie van Woningstichting Vaals. Alle ontvangen en aangeboden persoonlijke geschenken aan de directie worden gemeld aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Ook geschenken die vallen onder de uitzonderingsgevallen. Valt het geschenk niet onder de uitzonderingsgevallen, dan wordt het geweigerd of geretourneerd. Geschenken die op het privé-adres worden bezorgd, worden te allen tijde geweigerd (of retour gezonden), ook als deze een waarde hebben van minder dan € 50,-. De directeur bericht de gever dat schenkingen op privé-adressen in geen geval zijn toegestaan.