Governance

Governancestructuur
De rechtsvorm van woningstichting Vaals is een stichting en is een toegelaten instelling op grond van de Woningwet. De Raad van Commissarissen en het bestuur zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de Governancecode. 

Afwijking Governance Code
Woningstichting Vaals wijkt op een tweetal punten af van de code:

- Rechtspositie en bezoldiging Bestuur
De beloning van de bestuurders wordt onverkort toegepast conform de gemaakte afspraken op basis van salariëring volgens de geldende CAO Woondiensten, zoals overeengekomen bij de lopende contracten. De contracten hebben een geldigheidsduur voor onbepaalde tijd. 

- Zittingsduur Raad van Commissarissen
Volgens de huidige code mag een Commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen.

Documenten
In de hieronder vermelde documenten kunt u meer weten over Governance.

Organisatie
Raad van Commissarissen:
- Reglement Raad van Commissarissen
- Profielschets Raad van Commissarissen

Publicaties
Governancecode
Aedescode
Integriteitcode
Klokkenluiderregeling
Visitatie