Overlastklachten

Ondanks alles kan het voorkomen dat u zich stoort aan of overlast ervaart van het gedrag van uw buren en andere mensen. Op gespannen voet leven met mensen in uw naaste omgeving is op z’n zachtst uitgedrukt vervelend. Ruzie met uw buren, dat is een probleem! 

Wij verwachten dat u eerst met een goed gesprek probeert de overlast onderling op te lossen. Wanneer dit de overlast niet oplost, dan kunnen wij hierin voor u bemiddelen. U dient een overlastklacht altijd schriftelijk in te dienen met vermelding van de gebeurtenis, wie volgens u de veroorzaker is en wie u bent.

Anonieme brieven kunnen moeilijk of nauwelijks behandeld worden.

U kunt hier uw overlastklacht kenbaar maken. Wij zullen dan hierover contact met u opnemen.

Indien u de ruzie met uw buren tevens meldt bij de politie en/of het algemeen maatschappelijk werk (Trajekt) kunnen wij u doorverwijzen naar het burenruzieteam Vaals.

Burenruzieteam Vaals

Het team Vaals bestaat uit personen met ervaring in het oplossen van burenruzies. Het is een onafhankelijk en professioneel team met een objectieve kijk op burenruzies. Het team neemt u en uw buren serieus. 

In het burenruzieteam Vaals zijn vertegenwoordigd:
- Woningstichting Vaals;
- afdeling algemeen maatschappelijk werk van Trajekt Heuvelland;
- Gemeente Vaals;
- politie Krijtland;
- Stichting Huurderbelangen.

Voordat het burenruzieteam aan de slag gaat, wordt aan u en uw buren gevraagd toestemming te geven voor de werkwijze van het burenruzieteam. U en uw buren tekenen een verklaring voor het verstrekken van alle informatie die van belang is voor het oplossen van de overlast. Een maatschappelijk werker houdt met u en uw buren een afzonderlijk en oriënterend gesprek. Als er naar aanleiding van deze gesprekken voldoende informatie over de ruzie beschikbaar is, neemt het burenruzieteam Vaals het conflict onder de loep. De maatschappelijk werker neemt vervolgens een aantal afspraken met u en uw buren door, waaraan beide partijen zich dienen te houden. Daarna volgt een proefperiode van zes weken, waarin u en uw buren deze afspraken proberen na te komen.
 
Als beide partijen tevreden zijn met het bereikte resultaat, dan stopt de bemiddeling. Is dit niet het geval, dan worden nieuwe afspraken gemaakt.