Huurovereenkomst bij overlijden

De medehuurder wordt na overlijden van de huurder automatisch huurder. Wij moeten één en ander wel administratief vastleggen. Denk aan de gevolgen voor huurtoeslag en pijnlijke misverstanden door tenaamstelling van brieven aan de overledene. Wij verzoeken u daarom om ons altijd op de hoogte te stellen van het overlijden van de huurder.
 
Wanneer er geen medehuurder is, moeten de erfgenamen de huur schriftelijk opzeggen. Ook hier geldt dat men dagelijks kan opzeggen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, die ingaat op het moment dat de schriftelijke opzegging op kantoor wordt ontvangen. De opzegging dient ondertekend te zijn door alle erfgenamen.

Indien er één erfgenaam of een derde bevoegd is om de zaken van de nalatenschap te regelen, dient u een door de notaris opgestelde verklaring van erfrecht bij de opzegging te overhandigen.

Als er een executeur is benoemd -de uitvoerder van een testament of laatste wilsbeschikking- dan dient u ons een kopie van de door de notaris opgestelde verklaring te doen toekomen. 

Tevens verzoeken wij u een kopie van de akte van overlijden bij te voegen.

U kunt het formulier 'Huuropzegging bij overlijden' hier downloaden of aanvragen. (wij sturen u het formulier dan toe)