Huuropzegging

Als u de huur wilt opzeggen dan dient u rekening te houden met een opzegtermijn van één kalendermaand. U dient de huur altijd schriftelijk op te zeggen. U kunt dagelijks opzeggen, waarbij de opzegtermijn van één kalendermaand ingaat op de dag dat wij de correcte schriftelijke opzegging op kantoor ontvangen. Ontvangt u huurtoeslag, dan moet u er rekening mee houden dat deze alleen over gehele maanden wordt uitgekeerd. De huuropzegging is alleen geldig, wanneer zowel de huurder als zijn/haar echtgenote/echtgenoot of medehuurder(s) samen de huuropzegging ondertekenen. Indien de huur is opgezegd, ontvangt u van ons een bevestiging. In deze bevestiging wordt onder meer aangegeven aan welke voorwaarden de woning moet voldoen bij sleutelafgifte. Ook wordt vermeld hoe te handelen bij eventuele overname van door u aangebrachte voorzieningen.

U kunt het formulier 'Huuropzegging' hier downloaden of aanvragen (wij sturen u het formulier dan toe)
 

Woningopname door de mutatieopzichter

In algemeenheid kan worden gesteld dat de woning met alle toebehoren in zindelijke en goede staat, dat wil zeggen onbeschadigd en goed schoongemaakt, wordt opgeleverd. In de periode gelegen tussen uw woningopzegging en de sleutelafgifte zal door de technische dienst in uw woning een vooropname van de toestand van de woning worden gedaan. U ontvangt een schriftelijke opgave van de (eventueel) voor de sleutelafgifte door u te verrichten herstellingen. Hierbij vermelden wij de kosten van de herstellingen wanneer deze worden uitgevoerd door Woningstichting Vaals.

Indien uw woning geheel is ontruimd en alle bij de vooropname geconstateerde gebreken zijn hersteld, zal de technische dienst de woning in uw bijzijn en in bijzijn van de nieuwe huurder controleren. Ook over het tijdstip hiervan ontvangt u schriftelijk bericht. Zodra echter het einde van de maand is verstreken, zijn wij genoodzaakt de sleutels aan uw opvolgende huurder te verstrekken. Eventuele dan nog te maken herstellingen kunnen niet meer door u worden uitgevoerd, doch zullen voor uw rekening worden hersteld, hetgeen uiteraard duurder is.

Eindafrekening

Binnen één maand na de opname van de woning ontvangt u van ons de eindafrekening.
Deze bevat het volgende:
- eventueel te veel of te weinig betaalde huur;
- eventuele kosten voor herstellingen;
- het bedrag dat u van ons ontvangt of wij van u ontvangen.

Huuropzegging door één van de huurders

Wanneer één van de partners schriftelijk de huur opzegt terwijl men gehuwd is, dient een kopie van het echtscheidingsvonnis overlegd te worden. Tevens dient te worden aangegeven of het vonnis definitief is (heeft men berust in het vonnis of is men in hoger beroep gegaan). Als hoofdregel kan gehanteerd worden, dat de tenaamstelling door de Woningstichting Vaals gewijzigd kan worden op het moment dat de partij, aan wie het gebruik van de woning is toegewezen, een bewijs van inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de Burgerlijke Stand overlegt. Na deze huuropzegging vindt een opname van de woning plaats, waarvoor beide partners worden uitgenodigd. In de opnamestaat wordt aangegeven welke werkzaamheden moeten worden verricht om de woning in goede staat op te leveren en hoeveel de kosten bedragen, die daaraan naar schatting zijn verbonden. De redelijke kosten daarvan kunnen aan de huurders in rekening worden gebracht. Op basis van de taxatie van de Woningstichting Vaals kunnen de echtgenoten dan in het kader van de scheiding en deling van de huwelijksgoederengemeenschap, nadere afspraken maken. Zolang de echtscheiding nog niet is uitgesproken zijn beide partners van rechtswege huurder, ook al verblijft één van hen gedurende de echtscheiding elders.

Indien men niet is gehuwd, doch samenwoont, dient de huurder die de woning verlaat de huur schriftelijk op te zeggen. Hiertoe kan men gebruik maken van het formulier Huuropzegging bij scheiding/einde relatie. Dit formulier kunt u hier downloaden of aanvragen (bij aanvragen sturen wij u het formulier  toe)

Bij verhuizing

We willen u hier vooral wijzen op de regels betreffende de huuropzegging, maar bij een verhuizing komt heel wat meer kijken.

Hieronder vindt u links die betrekking hebben op verhuizen:
- een goede verhuizing staat of valt bij een goede planning. Op de site van verhuisservice van TNT Post kunt u terecht voor de verhuisplanner;
- bij VT-wonen vindt u handige tips voor de inrichting van uw woning;
- wanneer u klant bent bij Essent kunt u het verhuizen van uw aansluitingen voor kabel, gas, elektriciteit, e.d. ook regelen via internetsite Essent;
- op de site Waterleiding Maatschappij Limburg vindt u uitleg over hoe te handelen bij verhuizing;
- verhuizing van uw vaste telefoonaansluiting bij KPN kunt u doorgeven op de site van KPN. Klanten van ziggo kunnen terecht op de site van ziggo.