Medehuurderschap en inwoning

Medehuurderschap

De huurder ondertekent het huurcontract op kantoor van de woningstichting. Indien er sprake is van een medehuurder, dan dient ook deze te ondertekenen. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een huurder. Zegt de huurder de huur op, dan is de medehuurder automatisch huurder.

Op de onderstaande manieren kunt u medehuurder worden.

Door huwelijk
Medehuurder bent u automatisch als u met de huurder gehuwd bent. Bij echtscheiding blijven de huurders huurder en medehuurder, totdat de rechter echtscheiding heeft uitgesproken. De rechter bepaalt wie de woning toegewezen krijgt.
 
Door geregistreerd partnerschap
De registratie staat open voor personen tussen wie een huwelijksbelemmering bestaat. Op grond van artikel 80-a lid 5 dient het partnerschap geregistreerd te worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand bij akte van registratie van partnerschap. Vanaf het moment dat de akte van registratie van samenleving is ingeschreven in dit register, is de samenleving rechtsgeldig en is de geregistreerde samenlever zijnde niet-huurder van rechtswege medehuurder. 

Door samenwoning 
Door samenwoning is degene die bij de huurder woont niet automatisch medehuurder. Wel kunnen huurder en "samenwoner" een verzoek tot medehuurderschap indienen bij de woningstichting.

Inwoning

Een verzoek tot inwoning dient te worden gedaan door de hoofdhuurder. Het verzoek dient voorzien te zijn van naam en geboortedatum van de inwoner. Inwoning kan niet zomaar geweigerd worden. Bij inwoning dient er sprake te zijn van een serieuze samenwoning met een duurzaam karakter (minimaal twee jaar).

Als de woningstichting niet binnen drie maanden reageert of het verzoek afwijst, kunnen de aanvragers de kantonrechter om een uitspraak vragen.

U kunt het formulier ‘Verzoek tot Inwoning’ hier downloaden of aanvragen (wij sturen u het formulier dan toe)
 

Illegale bewoning

Bij illegale bewoning gaat het om het wonen zonder een huisvestingsvergunning of onderverhuring zonder toestemming van Woningstichting Vaals. Bij illegale bewoning is de officiële huurder vertrokken of woont ergens anders.
 
In het huurcontract staat, dat de huurder zijn hoofdverblijf in de woning moet hebben. Dit betekent dat u als huurder in de woning woont en niet ergens anders. Belangrijke bezwaren tegen illegale bewoning zijn dat de illegale bewoner onterecht voordringt op de woningmarkt, de rechtmatige huurder verrijkt zich onrechtmatig door de woning voor veel meer geld door te verhuren en de illegale bewoners veroorzaken mogelijk overlast door overbewoning van de woning. Illegale bewoning en illegale onderverhuur wordt daarom vaak terecht als een probleem ervaren.