Fusie goedgekeurd

maandag, 06 augustus 2018
De Autoriteit Woningcorporaties heeft goedkeuring verleend voor de fusie tussen Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen


Eerder hebben het bestuur en de Raad van Commissarissen van Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen het voorstel tot fusie ondertekend. Van de gemeenten en de huurderbelangenorganisaties is er een zienswijze ontvangen. Op 31 juli jl. heeft de Autoriteit Woningcorporaties goedkeuring verleend voor de fusie per 1 januari 2019. Voor meer informatie hierover: zie de bijlage. Door te fuseren zijn we in staat om als toekomstbestendige organisatie de volkshuisvestelijke opgaven op te pakken in de gemeente Vaals, de gemeente Gulpen-Wittem en de regio Heuvelland als zodanig. Nu kunnen we overgaan tot de implementatie: het samenvoegen van processen, strategie en beleidsondersteunende modules. Voor 1 januari 2019 zullen onze huurders nader geïnformeerd worden. Wilt u meer weten over de voorgenomen fusie tussen Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen, dan kunt u contact opnemen met dhr. J. Lambrichts, directeur-bestuurder Wst. Vaals, via 043-3088200 of dhr. J. Kostons, directeur-bestuurder Wst. Gulpen, via 043-4505700.


KLIK HIER VOOR DE BIJLAGE

terug naar overzicht