Stand van zaken aangaande fusie

woensdag, 27 juni 2018
Op respectievelijk 18 juni en 21 juni is door het bestuur en de Raad van Commissarissen van Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen het voorstel tot fusie ondertekend. 

Door te fuseren zijn we in staat om als toekomstbestendige organisatie de volkshuisvestelijke opgaven op te pakken in de gemeenten Vaals, de gemeente Gulpen-Wittem en de regio Heuvelland als zodanig. Onze huurdersorganisaties De Hoogste Top en Huurdersvereniging Gulpen hebben inmiddels ingestemd met het voorstel. Ook van de gemeenten hebben we een zienswijze mogen ontvangen. Een volgende stap in de fusie is dus gezet! 

In juni worden alle documenten die nodig zijn voor de instemming van de minister op de fusie, aan de Autoriteit woningcorporaties verstrekt. Met de verwachting dat de Autoriteit woningcorporaties instemt, gaan we ervan uit per 1 januari 2019 te fuseren. In de tussenliggende periode gaan we aan de slag om in voorbereiding op dit moment de organisaties te integreren. Ook wordt in de loop van 2018 de nieuwe naam van de fusiecorporatie bekend gemaakt. 

Wilt u meer weten over de voorgenomen fusie tussen Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen, dan kunt u contact opnemen met dhr. J. Lambrichts (directeur-bestuurder wst. Vaals of dhr. J. Kostons (directeur-bestuurder wst. Gulpen.


terug naar overzicht